Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Podlaskie: wędzone ryby słodkowodne na Liście Produktów Tradycyjnych
Ryby słodkowodne wędzone tradycyjną metodą w wędzarniach opalanych drewnem - to kolejny produkt z Podlaskiego, wpisany na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Obecnie z regionu na tej liście znajduje się 51 produktów.

Na Listę Pro­duk­tów Tra­dy­cyj­nych wpi­sy­wa­ne są pro­duk­ty sta­no­wią­ce ele­ment dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go re­gio­nu, które wy­twa­rza­ne są tra­dy­cyj­ny­mi me­to­da­mi wy­ko­rzy­sty­wa­ny­mi co naj­mniej od 25 lat. W całym kraju za­re­je­stro­wa­nych jest 1347 pro­duk­tów tra­dy­cyj­nych.


Ostat­nio z wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go na listę wpi­sa­no ryby słod­ko­wod­ne wę­dzo­ne tra­dy­cyj­ną me­to­dą przez Go­spo­dar­stwo Ry­bac­kie Pol­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go w Su­wał­kach.


Jak po­wie­dział dy­rek­tor tego go­spo­dar­stwa Wal­de­mar Buj­kow­ski tra­dy­cja kon­ser­wo­wa­nia ryb po­przez wę­dze­nie funk­cjo­nu­je na ob­sza­rze Su­walsz­czy­zny od kilku stu­le­ci, a spo­sób wę­dze­nia nie uległ od tego czasu zmia­nom. To, co wy­róż­nia ryby wę­dzo­ne w tym miej­scu, to uży­cie tylko na­tu­ral­nych skład­ni­ków - soli i opa­la­nie wę­dzar­ni do­brym drew­nem. "Dzię­ki temu ryby mają zu­peł­nie inne wa­lo­ry sma­ko­we niż te wę­dzo­ne w wę­dzar­niach prze­my­sło­wych" - dodał.


Bu­jow­ski po­wie­dział, że do wę­dze­nia wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przede wszyst­kim ryby ho­do­wa­ne w go­spo­dar­stwie, m.​in. pstrą­gi, je­sio­try czy tro­cie, a w se­zo­nie ryby odła­wia­ne z oko­licz­nych je­zior, jak sie­la­wy, wę­go­rze czy lesz­cze.


Do czasu roz­po­czę­cia ob­rób­ki ryby są prze­cho­wy­wa­ne w chłod­ni. Póź­niej pod­da­wa­ne są pro­ce­so­wi so­lan­ko­wa­nia, któ­re­go czas jest za­leż­ny od ga­tun­ku ryby, trwa kilka go­dzin. Po za­koń­cze­niu so­lan­ko­wa­nia rybę na­le­ży opłu­kać i wę­dzić w wę­dzar­ni opa­la­nej, zgod­nie z tra­dy­cją re­gio­nu, drew­nem ol­cho­wym i lesz­czy­no­wym w tem­pe­ra­tu­rze 40-70 st. C.


Z in­for­ma­cji prze­ka­za­nych PAP przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go w mi­ni­ster­stwie rol­nic­twa cze­ka­ją ko­lej­ne wnio­ski o wpi­sa­nie pro­duk­tów tra­dy­cyj­nych z re­gio­nu na listę. Zło­żo­nych jest ok. 10 wnio­sków.


Źródło: PAP, biznes.onet.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij