Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w UE

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w UE.

Posłowie chcą, aby listy obserwacyjne UE - zawierające substancje stwarzające znaczące ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska - były regularnie aktualizowane, aby dotrzymać kroku nowym dowodom naukowym i nowym chemikaliom. Chcą również, aby podzbiór określonych PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych, znanych również jako "trwałe chemikalia"), a także PFAS ogółem (parametr obejmujący całość PFAS o maksymalnym stężeniu) zostały dodane do list zarówno dla zanieczyszczeń wód gruntowych, jak i powierzchniowych. Kilka innych substancji, w tym mikrodrobiny plastiku i mikroorganizmy odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, powinno również zostać dodanych do tych wykazów, gdy tylko zostaną zidentyfikowane odpowiednie metody monitorowania.

Przyjęty raport zawiera również bardziej rygorystyczne normy dla szeregu pestycydów (w tym glifosatu i atrazyny) oraz środków farmaceutycznych.


Producenci sprzedający produkty zawierające zanieczyszczające substancje chemiczne powinni pomóc w finansowaniu kosztów monitorowania, które obecnie są finansowane wyłącznie przez państwa członkowskie.


Posłowie przyjęli raport 495 głosami za, 12 przeciw, przy 124 wstrzymujących się od głosu.


Cytat


Po głosowaniu sprawozdawca Milan Brglez (S&D, SI) said: “Przegląd prawodawstwa wodnego UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej i jej dwóch dyrektyw pochodnych, jest jednym z kluczowych narzędzi politycznych służących realizacji naszych zobowiązań w ramach planu działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń. Wzmocniona ochrona wód UE jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej widocznego wpływu zmian klimatycznych, w połączeniu z zanieczyszczeniami przemysłowymi i rolniczymi, na nasze zasoby słodkiej wody.”


Kolejne kroki


Posłowie są gotowi do rozpoczęcia rozmów na temat ostatecznego kształtu przepisów, gdy Rada uzgodni swoje stanowisko.


Kontekst


Zgodnie z ambicją Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącą zerowego poziomu zanieczyszczeń, w październiku 2022 roku, Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany wykazów zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, które należy monitorować i kontrolować w celu ochrony jednolitych części wód słodkich w UE. Nowe przepisy aktualizują ramową dyrektywę wodnądyrektywę w sprawie wód gruntowych i dyrektywę w sprawie środowiskowych norm jakości (dyrektywa w sprawie wód powierzchniowych).


Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące ochrony i odbudowy ekosystemów oraz eliminacji zanieczyszczeń, zgodnie z propozycjami 2(4) i 2(7) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


Źródło: PE