Zestawienie dopuszczonych do stosowania oświadczeń zdrowotnych o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz oświadczeń dotyczących zdrowia i rozwoju dzieci

Stosowanie w przekazach komercyjnych dotyczących żywności oświadczeń zdrowotnych o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz oświadczeń dotyczących zdrowia i rozwoju dzieci zostało uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz w rozporządzeniach i decyzjach wykonawczych.

Przez przekazy komercyjne w świetle rozporządzenia nr 1924/2006 należy rozumieć informacje podawane konsumentom na etykietach/opakowaniach produktów spożywczych, przy prezentacji wyrobów, a także w reklamach środków spożywczych i w kampaniach promocyjnych żywności przeznaczonej dla konsumentów końcowych. Takie podejście stosuje się również do wyrobów przeznaczonych dla restauracji, szpitali, szkół, stołówek i podobnych instytucji żywienia zbiorowego.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019dostęp dla prenumeratorów>>

5a27b0dbb2ac4381284999