Zawiadomienie Komisji - Wytyczne zawierające wspólne rozumienie pojęcia „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” zdefiniowanej w art. 2 dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2021/C 118/01)

W wytycznych zbadano wszystkie aspekty definicji „szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu”.

Pierwszą część wytycznych poświęcono analizie kontekstu prawnego i szerszego kontekstu regulacyjnego, w których definicja ta ma znaczenie. Następnie przeanalizowano definicję „szkody” i pełny tekst definicji „szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu”, po czym szczegółowo zbadano trzy odrębne kategorie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu zawarte w tej definicji.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  

apple-globe-map