Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące definicji nanomateriału

Komisja Europejska zaleca, aby w odniesieniach do materiałów lub kwestii dotyczących produktów nanotechnologii stosowano definicję terminu „nanomateriał” określoną w opublikowanym najnowszym zaleceniu lub innym akcie zawierającym definicję nanomateriału na potrzeby polityki horyzontalnej i w prawodawstwie przyjętym przez Komisję lub prawodawcę Unii:

a) w przypadku Komisji – podczas przygotowywania prawodawstwa, programów polityki lub programów badawczych oraz podczas wdrażania takiego prawodawstwa lub realizacji takich programów, również we współpracy z innymi instytucjami i agencjami Unii; C 229/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2022;

b) w przypadku państw członkowskich – podczas przygotowywania prawodawstwa, programów polityki lub pro[1]gramów badawczych oraz podczas wdrażania takiego prawodawstwa lub realizacji takich programów;

c) w przypadku podmiotów gospodarczych – podczas przygotowywania i prowadzenia ich działań i badań.


Zalecenie Komisji z dnia 10 czerwca 2022 r. dotyczące definicji nanomateriału zostało opublikowane w dniu 14 czerwca 2022 r.