Relacja z webinaru "Prawo pracy - nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r.."

W dniu 24 lutego 2022 r. odbyła się konferencja pt.: „Prawo pracy – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r.” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Pierwszą prezentację pt. „Bezpieczeństwo w miejscu pracy – nowe wymagania związane ze stanem epidemii” wygłosił mgr inż. Józef Fijołek, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W trakcie wystąpienia Prelegent odniósł się do trzech istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w dobie pandemii: Pandemia w aspekcie funkcjonowania zakładów pracy, w tym prowadzonej działalności ustawowej Państwowej Inspekcji Pracy; Spostrzeżenia odnoszące się do respektowania obostrzeń epidemicznych wynikające z przeprowadzonych kontroli w tym zakresie w 2021 r. na terenie OIP w Warszawie/woj. Mazowieckiego oraz Praktyczne spostrzeżenia i uwagi z realizacji ustawowych zadań inspektora pracy w dobie pandemii.

 

Kolejne zagadnienie pt. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2022” przedstawiła dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w  Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W swoim wystąpieniu Prelegentka omówiła ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie zezwoleń na pracę i oświadczeń wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Ekspertka zwróciła uwagę, iż przewiduje się, że wprowadzona nowelizacja doprowadzi do zmiany struktury wydawanych zezwoleń (przejście na prostszy system oświadczeniowy) i skróci czas postępowań w sprawie o zezwolenie na pracę. Ponadto, uczestnikom konferencji przedstawione zostały dane rynkowe podkreślające istotność wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców.

 

Następnie dr Artur Rycak, Partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR opracował zagadnienie dotyczące ochrony sygnalistów. W trakcie prezentacji szczegółowo zostały omówione podstawy prawne ochrony sygnalistów tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 14 października 2021 r. Prelegent wyjaśnił, jaki jest zakres przedmiotowy aktów prawnych, jakie firmy będą zobowiązane do stosowania ustawy, a także na czym polega ochrona sygnalistów i jakie są jej środki. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z przepisami dotyczącymi zakazu działań odwetowych oraz sposobami sygnalizacji obejmującymi zgłoszenie wewnętrze, zgłoszenie zewnętrzne i ujawnienie publiczne.

 

Kolejne zagadnienie dotyczące badania trzeźwości w miejscu pracy omówiła dr Magdalena Rycak, Kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace” oraz "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Radca prawny, partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. W trakcie wystąpienia Ekspertka przywołała opinię Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiotowej sprawie, a także omówiła zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2022 r.


Ostatnią prezentację pt. „Wyzwania związane z dyrektywą work-life balance” przedstawił dr Michał Szypniewski, Prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR zaznaczając, iż temat ten wynika z obowiązku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W trakcie wystąpienia Prelegent omówił projekt ustawy z dnia 4 lutego 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem katalogu uprawnień obejmującego zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, urlop rodzicielski oraz elastyczną organizację pracy.


Konferencję prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.


 

Partner merytoryczny konferencji:

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

 

Patroni konferencji:

  • Związek POLSKIE MIĘSO
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Sektorowa Rada ds. Kompetencji - sektor żywności wysokiej jakości
Prawo-pracy-1