UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. kwestie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia (Protokół dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego).

Ze względu na bardzo krótki czas jaki pozostał do zakończenia okresu przejściowego, którego ostatnim dniem jest 31 grudnia br., umowa zacznie obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021.

Przepisy Umowy o handlu i współpracy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą osób (które podlegają lub podlegały ustawodawstwu co najmniej jednego państwa, w tym bezpaństwowców i uchodźców, oraz członków ich rodzin i osób pozostałych przy życiu)- które przyjadą do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej pozostaje w pełni w mocy. Właśnie wynegocjowana Umowa o handlu i współpracy, a w ramach niej Protokół dot. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego dotyczy przyszłych zdarzeń transgranicznych, tj. tych które zaistnieją dopiero od 1 stycznia 2021 r. a zatem nie dotyczą osób objętych ochroną Umowy o wystąpieniu.

Jakie świadczenia będą podlegały koordynacji zgodnie z Umową o handlu i współpracy:

  • świadczenia z tytułu choroby;
  • świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca;
  • świadczenia z tytułu inwalidztwa;
  • świadczenia z tytułu starości;
  • renty rodzinne;
  • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej;
  • zasiłki pogrzebowe;
  • świadczenia dla bezrobotnych;
  • świadczenia przedemerytalne.

Ustawodawstwo właściwe w przypadku delegowania pracowników:

Umowa o handlu i współpracy przewiduje zastosowanie zasady delegowania do sytuacji zapoczątkowanych po dniu  01 stycznia 2021 r. oraz takich, do których nie ma zastosowania Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Podsumowując, zatem, zastosowanie zasad delegowania pracowników (lub wykonywania pracy równoległej w Zjednoczonym Królestwie i państwie członkowskim) w relacjach ze Zjednoczonym Królestwem będzie możliwe albo na podstawie Umowy o wystąpieniu, albo na podstawie Umowy o handlu i współpracy.

W związku z powyższym, do pracowników będzie miało zastosowanie ustawodawstwo państwa wysyłającego, tam też powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: MRiRW.

eprs-ida-599352-uk-withdrawal-from-eu-final