Substancje aromatyczne wycofane z unijnego wykazu

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1681 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych.

Z unijnego wykazu zostają wykreślone następujące substancje aromatyczne:


- 07.130 delta-Damaskon

- 07.134 alfa-Damaskon

- 07.225 cis-1-(2,6,6-Trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo) but-2-en-1-on

- 07.226 trans-1-(2,6,6-Trimetylo-2-cykloheksen-1- ylo)but-2-en-1-on

- 07.231 alfa-Damascenon

 

Środki spożywcze, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych i które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego roz­porządzenia, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

 

Środki spożywcze przywożone do Unii, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, w przypadku gdy importer takich środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego państwa trzeciego i były w drodze do Unii przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 3 grudnia 2020 r.