Rozp. MRiRW z dn. 27/01/2020 ws. długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów GM, w których nie stosuje się GM pasz (DZ.U.2020.161)

Rozporządzenie określa długość okresów karencji, które poprzedzają pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt określonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W okresach tych w żywieniu zwierząt nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Długość okresów karencji z odniesieniem do produktów pochodzenia zwierzęcego i poszczególnych gatunków zwierząt została określona w załączniku do rozporządzenia. Okresy te zależnie od produktów i gatunków zwierząt wahają się od 6 tygodni do 12 miesięcy, natomiast w przypadku produktów rybołówstwa okres karencji obejmuje cały okres chowu zwierząt akwakultury, od których pozyskuje się produkty rybołówstwa.

Rozporządzenie weszło w życie 4 lutego 2020 r.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

soja