Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 z dn. 24/04/2019 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 PE i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie dotyczy przemysłowych tłuszczów trans (izomerów trans kwasów tłuszczowych) w środkach spożywczych przeznaczonych dla konsumentów finalnych lub przeznaczonych do dostarczenia do handlu detalicznego. Ustanawia limit zawartości przemysłowych tłuszczów trans w środkach spożywczych wynoszący 2 g/100 g tłuszczu. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały dostarczać informacje na temat ilości przemysłowych tłuszczów trans w żywności dostarczanej innym przedsiębiorstwom, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Na potrzeby stosowania rozporządzenia mają zastosowanie definicje tłuszczu i izomerów trans kwasów tłuszczowych zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n1169r /2011 oraz definicja „handlu detalicznego” określona w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2 kwietnia 2021 r.

Fotolia_70795471_M