Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.

Forma ta jest wyjątkowo wygodna dla konsumentów, co przekłada się na wzrost ilości zawieranych w ten sposób umów. 

Tzw. „sprzedaż internetowa” znajduje swoje uregulowanie w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W akcie tym do polskiego porządku prawnego została implementowana Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.

Przepisy te zrewolucjonizowały polski handel, tworząc nowy rodzaju sprzedaży – kwalifikowany jako umowa zawierana na odległość. Co istotne dla zastosowania powyższej regulacji kontrakt taki musi mieć charakter konsumencki. Oznacza to, że sprzedawcą jest w tym wypadku przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, natomiast kupującym jest osoba fizyczna. Aby umowa podlegała pod omawiane regulacje powinna ona być zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Najczęstszym rodzajem tego typu transakcji są umowy zawierane z wykorzystaniem Internetu.   

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2014dostęp dla prenumeratorów>> 

Fotolia_34946499_M