Przyszłość Europy: Europejczycy postrzegają zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla UE

Parlament Europejski i Komisja publikują dziś wspólne specjalne badanie Eurobarometr na temat przyszłości Europy.

Ponad połowa młodych osób postrzega zmianę klimatu jako główne globalne zagrożenie dla przyszłości Europy.

Dziewięcioro na dziesięcioro młodych Europejczyków zgadza się z tezą, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc w poprawie ich własnego zdrowia i samopoczucia (91 proc. osób w wieku 15–24 lat). Podobnie uważa również 87 proc. wszystkich ankietowanych.

43% ankietowanych jest zdania, że główną korzyścią płynącą z zaangażowania europejskiej młodzieży w Konferencję w sprawie przyszłości Europy jest pochylenie się nad problemami, które jej dotyczą

81% ankietowanych jest zadowolona z życia w UE

68% Europejczyków zgadza się z opinią, że UE jest miejscem charakteryzującym się stabilnością na tle niespokojnego świata podczas gdy 67% Europejczyków uważa, że Unia Europejska oferuje młodzieży w Europie perspektywy na przyszłość

Przyszłość Europy

Dzisiejsza ankieta, na początku 2022 roku – ogłoszonego Europejskim Rokiem Młodzieży – prezentuje zdanie młodych Europejczyków na temat wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Pełnią oni również kluczową rolę podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dzisiejsze badanie Eurobarometr wykazało, że 91% osób w wieku 15–24 lat uważa, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Z tą tezą zgadza się również 84% osób w wieku 55 lat i starszych. Prawie co drugi Europejczyk (49%) postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy oraz wykazuje duże poparcie dla celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu. 88%. Europejczyków jest zdania, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna są ważne. 80% zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. i promowania rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Jako pozostałe przyszłe globalne wyzwania respondenci wskazali kwestie związane ze zdrowiem (34%) oraz przymusową migrację i przesiedlenia (prawie 30%).

Porównywalne standardy życia (31%) i wspólna polityka zdrowotna (22%.) stanowią dwa najbardziej istotne aspekty dla przyszłości Europy. Europejczycy uważają również większą solidarność między państwami członkowskimi (21%) i niezależność energetyczną (20%.) za priorytety.

Atuty, wyzwania i wartość UE

Wśród czterech najczęściej wymienianych wyzwań dla UE znalazły się nierówności społeczne (36%), bezrobocie (32%.) i kwestie związane z migracją (31%). Podobnie jak w przypadku globalnych wyzwań, również w przypadku wyzwań, przed którymi stoi UE, na wysokiej pozycji znalazły się kwestie związane ze środowiskiem i zmiana klimatu (32%).

Europejczycy uważają poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności (27 proc.) za najważniejsze atuty UE. Na kolejnym miejscu znalazła się jej przewaga gospodarcza, przemysłowa i handlowa (25%).

Pokój (49 proc.), wolność opinii (47%), równość społeczna i solidarność (45%.) oraz tolerancja i otwartość na innych (44%) należą do wartości, które zdaniem respondentów najlepiej ucieleśnia UE – w porównaniu z innymi państwami.

Życie w Unii Europejskiej

Zdecydowana większość Europejczyków przyznaje, że jest zadowolona z życia w UE (81%) i w swoim państwie (89%) oraz, że są zadowoleni z życia rodzinnego (89%).

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Dla 43% Europejczyków główną korzyścią płynącą z zaangażowania młodego pokolenia w Konferencję w sprawie przyszłości Europy jest pochylenie się nad problemami, które go dotyczą. Dodatkową zaletą kluczowej roli młodych ludzi w konferencji są wnoszone przez nich siła i motywacja do reform i zmian (zdaniem 35% ankietowanych) oraz koncentrowanie się w ramach kształtowania przyszłej Europy na wyzwaniach, przed jakimi stoi dzisiejsze społeczeństwo (33%).

Europejscy obywatele są niezmiennie zainteresowani udziałem i wkładem w Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Choć dla ponad połowy Europejczyków udział w badaniach należy do ulubionej formy udziału (59%), to prawie co drugi obywatel (46%) może wyobrazić sobie uczestniczenie w spotkaniach w swoim regionie. Udział w konsultacjach online (40%), przedstawianie pomysłów i wniosków politykom europejskim i krajowym (39%) oraz udział w europejskich wydarzeniach kulturalnych i sportowych związanych z konferencją (39%), również należą do atrakcyjnych form zaangażowania obywateli.

Generalnie, Europejczycy postrzegają zmianę klimatu i środowisko (44%), zdrowie (40%) oraz silną gospodarkę, sprawiedliwość społeczną i aspekty związane z zatrudnieniem (40%) jako najważniejsze kwestie dla konferencji.

Oczekuje się, że konferencja doprowadzi do wymiernych rezultatów. Wielu respondentów (53%) stwierdziło, że największą zachętą do wzięcia aktywnego udziału w konferencji byłaby dla nich pewność, że ich zaangażowanie naprawdę się liczy.

Głos obywateli w UE

90% Europejczyków uważa, że zdanie obywateli powinno być bardziej brane pod uwagę w kwestiach związanych z przyszłością Europy. Oddanie głosu w wyborach europejskich to zdaniem 55% Europejczyków najskuteczniejszy sposób zapewnienia, by ich opinie były słyszalne przez decydentów na szczeblu UE.

Kontekst

Równolegle do trwających prac europejskich paneli obywatelskich przyjmujących zalecenia dla Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dzisiejsze badanie Eurobarometr nr. 517 „Przyszłość Europy” zapewnia wgląd w zdanie Europejczyków na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ich nastawienia do niej i do najważniejszych wyzwań, którym czoła musi stawić Unia.

Badanie zostało przeprowadzone między 16 września a 17 października 2021 r. (fala EB 96.1) w 27 państwach członkowskich UE, na wspólne zlecenie Parlamentu Europejskiego i Komisji. Pytania zawarte w badaniu zadawano osobiście. Gdy było to konieczne z powodu pandemii, niektóre rozmowy prowadzano przez internet. Łącznie odbyło się 26 530 rozmów.

Każdy Europejczyk może podzielić się swoimi pomysłami na temat tego, jak kształtować wspólną przyszłość, za pomocą wielojęzycznej platformy cyfrowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dzisiejsze specjalne badanie Eurobarometr jest dostępne na dedykowanej stronie internetowej, która umożliwia dostęp do badań Eurobarometr i danych publikowanych przez obie instytucje od 1974 r.

Źródło: PE.