Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów w dniu wczorajszym przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta treść projektu jeszcze nie jest dostępna. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Zmieniono definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.
 • Dodano definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.
 • Zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.
 • Wprowadzono wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.
 • Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.
 • Doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Ustanowiono cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów.
 • Wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu– z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.
 • Poszerzono zakres Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), zawierający program zapobiegania powstawaniu odpadów. Kpgo oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo) będą zawierały nowe elementy, takie jak informacje o:
  - rozwiązaniach dotyczących odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych;
  - środkach na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Źródło: KPRM


Fotolia.56278510