Produkty spożywcze mające wpływ na wylesianie - przyjęta treść rozporządzenia unijnego

Projekt rozporządzenia unijnego w sprawie produktów „wolnych od wylesiania” został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, oczekuje na podpis i publikację w Dzienniku Urzędowym.

Przepis ten dotyczy wszystkich podmiotów, w tym podmiotów handlowych, które wprowadzają do obrotu, udostępniają na rynku unijnym lub wywożą z UE następujące towary wyprodukowane po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, kauczuk, soja i drewno (szczegółowe wskazanie towarów wg kodów CN jest zawarte w załączniku I do rozporządzenia). Stosowanie rozporządzenia w aspektach kluczowych obowiązków dla przedsiębiorców będzie obowiązywać:

- 18 miesięcy licząc od daty wejścia w życie rozporządzenia (dla dużych i średnich przedsiębiorstw)

- 24 miesiące licząc od daty wejścia w życie rozporządzenia (dla mikro i małych przedsiębiorstw)

Graniczną datą odniesienia dla produktów będzie 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że dopuszczone na rynek UE lub wywożone będą jedynie towary wyprodukowane na terenie/zawierające surowce wyprodukowane na terenie, na którym nie doszło do wylesiania ani degradacji lasów po dniu 31 grudnia 2020 r.


Więcej informacji: 

https://www.food-lex.pl/parlament-przyjmuje-nowe-przepisy-ktore-pomoga-w-walce-z-wylesianiem-na-swiecie-21045