Odpowiedzialność odszkodowawcza za produkt żywnościowy

Zarówno prawodawca unijny, w treści art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności, jak też prawodawca krajowy, w treści art. 95 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprost odwołują się do jednego z reżimów odpowiedzialności cywilnej, tj. odpowiedzialności za produkt. Stanowi to swego rodzaju sugestię, że to ten reżim odpowiedzialności należałoby traktować jako podstawowy sposób dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód wyrządzonych przez żywność.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2018dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_57659502_M