Nowe kwestie problematyczne odnoszące się do znakowania wartością odżywczą dotyczące stosowania i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji nt żywności

Komisja Europejska kontynuowała więc dyskusję nad uzgodnieniem wspólnego podejścia do kolejnych problematycznych kwestii odnoszącymi się do deklarowania informacji o wartości odżywczej związanych z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Zgłaszane nowe kwestie problematyczne zostały zebrane w dokumencie pt.: „Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) no 1169/2011 on the provision of food information to consumers – Part II”, który stanowił podstawę wymiany poglądów między Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2015dostęp dla prenumeratorów>> 

iStock-660729910