Komu prawa do innowacji? Wynalazczość i twórczość personelu

Przepisy ustawy - Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku wprowadzają zasadę, zgodnie z którą prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują twórcy. Co istotne, twórcą lub współtwórcą wynalazku czy wzoru może być wyłącznie człowiek. Nie może być nim spółka, stowarzyszenie, czy fundacja. Wynikająca z ustawy zasada prawo dla twórcy skutkuje istotnymi konsekwencjami, choćby w kontekście podmiotu, który może docelowo uzyskać we właściwym urzędzie patent na dokonany wynalazek lub prawo do wzoru. Jeśli bowiem nie dojdzie do przeniesienia przez twórcę lub współtwórcę takiego prawa na pracodawcę czy zamawiającego lub prawo takie nie powstanie, na zasadzie przewidzianego w ustawie wyjątku, w sposób pierwotny na rzecz pracodawcy lub zamawiającego - wyłącznie twórca będzie uprawniony do patentu lub wyłącznego prawa chroniącego wzór.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_59044916_L