KE przyjmuje zmieniony komunikat ws. krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. Komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych ustanawia zasady mające na celu (i) zapewnienie, aby wsparcie państwa dla kredytów eksportowych nie zakłócało konkurencji między prywatnymi i publicznymi (lub wspieranymi ze środków publicznych) ubezpieczycielami kredytów eksportowych oraz (ii) stworzenie równych warunków działania dla eksporterów w różnych państwach członkowskich. Zmieniony komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oznajmiła: W zmienionym komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych zawarto ukierunkowane dostosowania, aby umożliwić państwom członkowskim świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń publicznych eksporterom europejskim, w przypadku gdy same podmioty rynkowe nie są w stanie podołać temu zadaniu. Wynika to z dogłębnej analizy funkcjonowania naszych przepisów w praktyce.

Kredyty eksportowe umożliwiają zagranicznym nabywcom towarów i usług odroczenie płatności. Odroczenie płatności wiąże się z ryzykiem kredytowym dla sprzedawców, od którego się ubezpieczają (ubezpieczenie kredytów eksportowych).

Zgodnie z komunikatem w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych z 2012 r. handel w 27 państwach członkowskich UE i dziewięciu państwach OECD wymienionych w załączniku do tego komunikatu, przy maksymalnym okresie ryzyka wynoszącym co najwyżej dwa lata, wiąże się z ryzykiem zbywalnym. Oznacza to, że prywatni ubezpieczyciele powinni dysponować wystarczającymi możliwościami i co do zasady takie rodzaje ryzyka nie powinny być ubezpieczone przez państwo ani przez ubezpieczycieli wspieranych przez państwo. Innymi słowy, ponieważ prywatni ubezpieczyciele oferują tego rodzaju ubezpieczenia, państwo nie musi interweniować i oferować podobnego produktu.

W 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych z 2012 r. w ramach oceny adekwatności pomocy państwa. Wyniki oceny wykazały, że przyjęte przepisy zasadniczo dobrze spełniają swoją funkcję i należy je jedynie w niewielkim stopniu dostosować, aby odzwierciedlić zmiany na rynku.

Po uwzględnieniu pozytywnych informacji zwrotnych od zainteresowanych stron w ramach konsultacji publicznych na temat proponowanego zmienionego tekstu komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych, zmieniony komunikat zawiera szereg ukierunkowanych dostosowań. Na przykład w komunikacie zmieniono kryteria kwalifikowalności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w pewnych okolicznościach mogą korzystać z ubezpieczenia państwowego. Podczas gdy zgodnie z poprzednimi przepisami możliwość ta istniała w odniesieniu do MŚP o rocznych obrotach eksportowych do 2 mln EUR, w nowym komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych próg został podwyższony do 2,5 mln EUR.

Zmieniony komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2022 r., bez daty wygaśnięcia.

Stopniowe wycofywanie dostosowanego wykazu państw o ryzyku niezbywalnym

W marcu 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa, Komisja stwierdziła ogólny brak wystarczającej zdolności sektora prywatnego do ubezpieczenia krótkoterminowych kredytów eksportowych i uznała, że wszelkie ryzyko handlowe i polityczne związane z wywozem do krajów wymienionych w załączniku do komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych jest tymczasowo niezbywalne. W związku z tym Komisja zmieniła załącznik, aby zwiększyć dostępność krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych, umożliwiając ubezpieczycielom publicznym tymczasowe włączenie się i świadczenie usługi ubezpieczenia wywozu do wszystkich krajów. Zmiana ta jeszcze bardziej rozszerzyła elastyczność wprowadzoną przez tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, przyjęte w dniu 19 marca 2020 r.

Tymczasowo dostosowany wykaz państw o ryzyku niezbywalnym przedłużono wraz z kolejnymi zmianami tymczasowych ram prawnych, do ostatniej zmiany z dnia 18 listopada 2021 r.

Po otrzymaniu wyraźnych informacji zwrotnych ze strony sektora prywatnego świadczących o chęci powrotu do normalnego funkcjonowania rynku, w tej zmienionej wersji tymczasowych ram prawnych Komisja stwierdziła, że nie będzie potrzeby długoterminowego przedłużenia tymczasowego wycofania. W związku z tym w zmienionych tymczasowych ramach przewidziano przedłużenie o 3 miesiące (od 31 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), aby zapewnić wystarczający czas na stopniowe wycofywanie wykazu.

Zmieniony komunikat zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji w części dotyczącej konkretnych instrumentów pomocy.

Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym konkurencji.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram pomocy państwa i innych działań podjętych przez Komisję w odpowiedzi na skutki gospodarcze pandemii COVID-19 można znaleźć tutaj.

banner-1157109_1920