Jaja nieoznakowane dla przemysłu spożywczego

Zwalnianie podmiotów z obowiązku znakowania jaj dostarczanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewódzkiego inspektora JHARS na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zwolniony ze znakowania jaj jest zobligowany do prowadzenia ewidencji jaj nieoznakowanych oraz przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi JHARS pisemnej informacji o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w innych państwach członkowskich UE. W przypadku gdy podmiot nie wypełnia swoich obowiązków wojewódzki inspektor JHARS może cofnąć wydaną decyzję zezwalającą na dostawy jaj.


Podmiot wysyłający jaja do zakładów przemysłu spożywczego na terenie Polski jest zwolniony z obowiązku informowania wojewódzkiego inspektora JHARS o dostawach jaj.


Obowiązki Głównego Inspektora JHARS:

  • przekazywanie właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich UE informacji o podmiotach, które uzyskały zwolnienie zgodnie z art. 11 ust. 2 lit a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008,
  • prowadzenie wykazu podmiotów, które uzyskały zwolnienie z obowiązku znakowania jaj.

Informacje dotyczące podmiotów zwolnionych ze znakowania jaj w 2021 roku:


Główny Inspektor JHARS jest organem właściwym do przekazywania informacji przez inne kraje UE o dostawach jaj nieoznakowanych (w 2021 r. takie informacje przekazała Francja i Finlandia).


W 2021 roku obowiązywały 84 decyzje administracyjne zwalniające podmioty z obowiązku znakowania jaj, wydane dla 43 podmiotów. Podmioty zwolnione z obowiązku znakowania jaj planowały i realizowały wysyłki jaj nieoznakowanych do zakładów przemysłu spożywczego zlokalizowanych na terenie: Polski, Włoch, Francji i Niemiec.


Źródło: GIJHARS


Fotolia_107044670_L