Gospodarowanie odpadami – wczesne ostrzeganie państw UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu

W okresie od 4 lipca br. do 1 sierpnia br. Komisja Europejska zbiera opinie na temat inicjatywy dotyczącej gospodarowania odpadami – wczesnego ostrzegania państw UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu. Inicjatywa KE dotyczy w szczególności odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych.

Kontekst polityczny

W trakcie ostatniego przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów (pakiet dotyczący odpadów z 2018 r.) wprowadzono pojęcie „sprawozdania dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania”, które ma być przygotowane przez Komisję. Celem tego sprawozdania jest ocena postępów państw członkowskich w osiąganiu celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych oraz celu dotyczącego składowania odpadów na 2035 r. Komisja musi przygotować sprawozdanie co najmniej 3 lata przed upływem terminu realizacji każdego celu.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska to dwuletni cykl analizy, dialogu i współpracy, w ramach którego publikowane są sprawozdania krajowe i toczą się dyskusje między Komisją, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Przegląd ten zawiera rozdział ogólny dotyczący odpadów, ale ma szerszy zakres i obejmuje wszystkie istotne kwestie i przepisy dotyczące ochrony środowiska w każdym z państw członkowskich.

Problem, któremu ma zaradzić inicjatywa

Już w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym na 2020 r. Komisja wskazała, że pomimo wysiłków podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym ilość wytwarzanych odpadów nie zmniejsza się. Opracowywane przez Europejską Agencje Środowiska (EEA) przeglądy dotyczące wytwarzania odpadów i oddzielenia ich od wzrostu produkcji w Europie pokazują, że UE nie uda się osiągnąć celu, jakim jest ograniczenie wytwarzania odpadów. Dzieje się tak pomimo tego, że w UE jako całości i w wielu poszczególnych jej państwach udaje się osiągnąć względne oddzielenie wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego. Aby osiągnąć ambitny cel zmniejszenia o połowę ilości niepoddawanych recyklingowi odpadów komunalnych do 2030 r., państwa członkowskie muszą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i znacznie zwiększyć recykling.

Według danych Eurostatu w 2019 r. tylko 48 % odpadów komunalnych i 64 % odpadów opakowaniowych poddano recyklingowi, przy czym dane liczbowe różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich – od 10 % do ponad 60 % w przypadku odpadów komunalnych i od około 30 % do ponad 80 % w przypadku odpadów opakowaniowych. Oznacza to, że zasoby ulegają utracie podczas gospodarowania odpadami i nie mogą być ponownie wykorzystywane w dalszych procesach produkcyjnych.

Uwagi można zgłaszać poprzez stronę internetową:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13511-Waste-management-early-warning-report_pl


Źródło: KE


0bf5e548b9af4383b394810d7391ccbe