Dopuszczenie poliwinylopyrolidonu (E 1201) w FSMP w postaci tabletek i tabletek powlekanych

W dniu 29 czerwca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1038 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania poliwinylopyrolidonu (E 1201) w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych.

W dniu 29 października 2018 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie poliwinylopyrolidonu (E 1201) jako dodatku do żywności w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych, jako substancji wiążącej do tabletek.

 

Poliwinylopyrolidon (E 1201) został oceniony przez Komitet Naukowy ds. Żywności w 1990 r. W opinii naukowej z dnia 1 lipca 2020 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał ponownej oceny bezpieczeństwa poliwinylopyrolidonu (E 1201) jako dodatku do żywności i rozważył rozszerzenie jego stosowania w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych. W opinii tej Urząd stwierdził, że takie rozszerzenie stosowania przy proponowanym maksymalnym dozwolonym poziomie i zalecanym poziomie spożycia nie powinno budzić obaw co do bezpieczeństwa.

 

Podczas produkcji tabletek specjalnego przeznaczenia medycznego istnieje technologiczna potrzeba dodawania poliwinylopyrolidonu (E 1201), który silnie wiąże składniki, zapewnia ich spójność i spowalnia dezintegrację.

Biorąc pod uwagę powyższe, zezwolono na stosowanie tego dodatku jako stabilizatora żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych na zasadzie quantum satis.

 

Rozporządzenie jest dostępne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1038&qid=1657020560404

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca br.


paragraphen-pixabay-logo-1356082-1920-1080m