Dofinansowania PARP na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe)

Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania do usług rozwojowych (m.in. szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych) w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który służy poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspiera procesy innowacyjne przedsiębiorców sektora spożywczego z terenu całej Polski.

W ramach projektu „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości” wsparciem objęci mogą zostać:

  • Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże;
  • Z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
  • Posiadającym PKD wiodące z działu C10 lub PKD poboczne z działu C10 udokumentowane aktywnym prowadzeniem działalności w sektorze żywności wysokiej jakości;
  • Spełniające warunki uzyskania pomocy de minims/pomocy publicznej;
  • Delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Żywności Wysokiej Jakości.

Poziom refundacji wynosi maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej.


Szczegółowe infromacje: https://www.kompetencjewzywnosci.wmzpp.org/