Decyzja Wykonawcza KE (UE) 2019/2031 z dn. 12/11/2019 ustanawiająca konkluzje dot. najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zg. z Dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE (Dz.Urz. UE 2019 L)

Opublikowane konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków wydawanych pozwoleń w przypadku instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE. Właściwe organy państwowe powinny określać takie dopuszczalne wartości emisji, dzięki którym w normalnych warunkach eksploatacji instalacji, emisje do wód i do powietrza limitowanych substancji nie przekroczą poziomów powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w konkluzjach BAT.

W terminie czterech lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, właściwy organ państwowy dokonuje ponownego rozpatrzenia wszystkich warunków dotychczasowego pozwolenia dla danej instalacji oraz, w razie potrzeby, wprowadza aktualizacje tych warunków.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_59158404_M