Aktualny stan prawny w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

ADR czyli pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polega na udziale strony trzeciej w sporze, który nie znalazł rozwiązania na drodze reklamacji. Istotne pozostaje przy tym, iż strona trzecia będzie niezależna od stron postępowania i będzie mogła obiektywnie ocenić spór, a następnie pomóc stronom poprzez umożliwienie zbliżenia ich stanowisk czy przedstawienie propozycji rozwiązania sporu bądź poprzez ostateczne rozstrzygnięcie sporu i narzucenie jego rozwiązania.

Korzystanie z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest co do zasady dobrowolne. Powyższe oznacza, iż zarówno przedsiębiorca, jak i konsument wyłącznie z własnej woli biorą udział w tego rodzaju procedurze. Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody, nie będzie możliwości skorzystania z postępowania ADR. Nadto postępowanie ADR nie powinno zamykać stronom drogi sądowej.

Więcej w numerze kwartalnika Food-Lex 3/2017, dostęp dla prenumeratorów>>